ඉදිරි දිගහැරුම XCII | කතා කරන දඬු ලේනුන් නැවතත් කරලියට. (5)

Continue reading “ඉදිරි දිගහැරුම XCII | කතා කරන දඬු ලේනුන් නැවතත් කරලියට. (5)”