ඉදිරි දිගහැරුම LXXXXII | කතා කරන දඬුලේනුන් නැවතත් කරලියට. (5)

mera-naam-mary-lyrics-brothers

ඔන්න එහෙනම් අද මම කියන්නේ කතා කරන දඬුලේනුන්ගේ නවතම කතාව ගැනයි. ඔව් ඒ තමයි Alvin and the Chipmunks කතා මාලාවේ 4 වන කොටස වන Alvin and the Chipmunks: The Road Chip (2015). Continue reading “ඉදිරි දිගහැරුම LXXXXII | කතා කරන දඬුලේනුන් නැවතත් කරලියට. (5)”